صادرات

زعفران
زعفران

زعفران

زعفران
زعفران

زعفران

هندوانه
میوه تازه

هندوانه

انار
میوه تازه

انار

کیوی
میوه تازه

کیوی

زعفران
زعفران

زعفران

خیار
میوه تازه

خیار

پیاز
میوه تازه

پیاز

سیب زمینی
میوه تازه

سیب زمینی

گوجه
میوه تازه

گوجه